مثلث هجدهم: نمیدونستم باید به کی بگم

August 23, 2020 @ 10:00 am

داستان راوی 26 ساله ای که در کودکی آزارجنسی رو تجربه کرده و همین اتفاق مشخص باعث ادامه پیدا کردن آزارها و اذیت ها تا انتهای نوجوانیش میشه

*Email:radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS: 1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles  2.Old Now - Rosemary & Garlic 3.Sea Wolf - You're A Wolf  4.Modigliani Suite 5.Freddie Mercury - Mama 6.Mosalas - Pallett

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
38Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App