مثلث نهم: برای همه, همیشه فرصت هست

April 26, 2020 @ 2:51 pm

داستان راوی 24 ساله ای که برای رسیدن به جواب سوال "چرا من؟" و رهایی از تنهایی و تاریکی مطلقش خیلی جاها خورده زمین و درد کشیده اما آخر ماجرا بلند شده و جواب سوالش رو هم گرفته

*Email: radiomosalas.podast@gmail.com

*Telegram: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS:1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles 2.Jorge mendez - Sad piano 3.Anoice – Forever Sadness 4.Mosalas - Pallett

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
36Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App