3- مثلث سوم : تنها خواسته ام این بود که تموم شه

April 1, 2020 @ 4:22 am

 داستان راوی 25 ساله ای که از 4 سالگی تا 18 سالگی  آزار جنسی رو تجربه کرده

*Email: radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS: 1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles 2.Hidden Path 3.On The Nature Of Daylight 4.Mosalas - Pallett

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
44Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App