مثلث بیستم: یه کوله سنگین روی شونه هام بود

September 28, 2020 @ 11:00 am

داستان راوی 32 ساله ای که در نوجوانی سال ها از سمت عموش مورد آزار جنسی و کلامی بوده

*Email: radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS: 1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles 2.Adele - Hometown Glory 3.Broke Glass - Fobee  4.Mosalas - Pallett

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
34Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App