مثلث پنجم: نمیخواستم تنهاتر از این بشم

April 5, 2020 @ 11:26 am

داستان راوی 27 ساله ای که به واسطه دیدن و شنیدن رابطه جنسی والدینش به احساس ناامنی توی خونه و نهایتا تعرض جنسی در کودکی رسیده. 

*Email: radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*Musics:1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles 2.Broke Glass - Fobee 3.This Much Is True - Amy MacDonald 4. Mosalas - Pallett

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
36Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App