مثلث اول: من رو دوباره برگردوند توی تخت

March 26, 2020 @ 2:48 pm

داستان راوی 25 ساله ای که بعد از چهار سال سکوتش رو میشکنه

*Email: radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS: 1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles 2.Mosalas - Pallett 

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
38Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App